Alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis

Taikant šią sistemą užtikrinama, kad išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas visuomenei atsieitų kuo pigiau, todėl ši sistema yra viena iš svarbiausių ES išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonių. Sistema taikoma pramonės sektoriams, kuriuose suvartojama daug energijos, elektros energijos gamybos sektoriui, o nuo m. Siekiant užtikrinti, kad reguliavimo sistema ilgiau išliktų stabili, pagal m.

Iki m. Atsižvelgiant į būsimus politikos pokyčius, ši riba gali būti persvarstyta ir dar sumažinta, tačiau rinkos dalyviai jau dabar gali savo investavimo sprendimuose atsižvelgti į šiuo metu žinomus būtinuosius mažinimo reikalavimus.

Per pirmuosius šešerius alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis metus Europos anglies dioksido rinka[3] gerokai padidėjo ir tapo sudėtingesnė, tačiau tai tebėra gana nauja rinka. Todėl svarbu užtikrinti, kad rinka galėtų toliau plėstis ir kad būtų galima tvirtai kliautis, jog ji siųs neiškraipytus anglies dioksido kainos signalus. Todėl turi būti nustatyta tinkama rinkos priežiūros sistema.

Pagal tokią sistemą visiems rinkos dalyviams turi būti užtikrintos sąžiningos ir veiksmingos prekybos sąlygos — alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis tikslu turi būti taikomi skaidrumo reikalavimai, taip pat užkertamas kelias nusižengimams rinkoje, ypač prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka, ir už tokius nusižengimus taikomos sankcijos.

Tokioje sistemoje taip pat turėtų būti numatytos apsaugos priemonės siekiant sumažinti riziką, kad anglies dioksido rinka būtų pasinaudota vykdant kitokią neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, plaunant pinigus arba sukčiaujant PVM srityje. Šiame komunikate pateikiamas pirminis anglies dioksido rinkos apsaugos nuo tokių nusižengimų rinkoje ar panašių problemų esamo lygio vertinimas.

Remdamasi šia apžvalga, Komisija m.

geriausia prekybos sistema elitas pavojingas

Kas gali prekiauti, kuo ir kur gali būti prekiaujama? Šiuo metu į anglies dioksido rinką tiesiogiai arba netiesiogiai naudojantis finansų tarpininko paslaugomis gali patekti bet kuris asmuo.

Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai yra dviejų pagrindinių tipų: atitikties užtikrinimo vienetų pirkėjai, kuriems teisės aktais nustatytas įpareigojimas per alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis terminą atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, ir finansų tarpininkai, kuriems patiems įpareigojimų užtikrinti atitiktį nenustatyta[4].

Atitikties užtikrinimo vienetų pirkėjai gali būti elektros energijos gamybos įmonės ir pramonės įmonės. Dvi didžiausios rinkos dalyvių grupės yra elektros energijos gamybos įmonės, kurios iš visų dalyvaujančių sektorių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta daugiausiai, ir finansų tarpininkai.

Esminė ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ypatybė yra ta, kad sistemoje aktyviai dalyvauja finansų tarpininkai — jie palengvina prekybą tarp įrenginius eksploatuojančių veiklos vykdytojų ir plėtoja išvestinius produktus, pavyzdžiui, ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, kad padėtų dalyvaujančioms įmonėms valdyti riziką.

  • Alternatyvios prekybos sistemos akcijomis Padėtis v.
  • Finansinių priemonių rinkų įstatymas
  • Geresnė alternatyvi prekybos sistema (BATS), Alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis

Tai lemia platesnį dalyvavimą anglies dioksido rinkoje, o dėl šios priežasties rinkoje padidėja likvidumas ir prisidedama prie to, kad būtų siunčiamas patikimas kainos signalas. Finansų įmonių teikiamos tarpininkavimo paslaugos ypač svarbios mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir atskirus įrenginius eksploatuojantiems veiklos vykdytojams, kurie patys gali neturėti reikiamų išteklių ar žinių arba kurių su atitikties užtikrinimu susiję poreikiai per maži, kad jiems reikėtų nuolat tiesiogiai dalyvauti anglies dioksido rinkoje.

Visais šiais vienetais galima prekiauti siekiant, kad jie būtų pristatyti nedelsiant, t. Remiantis Komisijos turima negalutine informacija, m.

Priedo 1 lentelėje parodyta Europos anglies dioksido rinkos produktų įvairovė ir pateikta įvairiose klimato kaitos biržose siūlomų produktų apžvalga. Kaip pavaizduota 1 diagramoje, ne biržos OTC [6] neatidėliotinų ir išankstinių sandorių, kurių anglies dioksido rinkoje buvo vykdoma daugiausiai, sumažėjo išplėtojus standartizuotus biržoje sudaromus neatidėliotinus ir ateities sandorius.

Biržose sudaromų ir ne biržos sandorių santykis nuo m.

Įrašų naršymas

Paprastai dvišaliai sandoriai yra didelės apimties, o jų kainos neatskleidžiamos. Šiuo metu vis daugiau dvišalių sandorių tarpuskaita vykdoma per pagrindinę sandorio šalį[8].

Be to, apyvartinių taršos leidimų taip pat galima nusipirkti kelių valstybių narių rengiamuose aukcionuosenors šia galimybe kol kas naudojamasi tik nedideliu mastu[9]. Tačiau nuo m. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje aukcionai bus pagrindinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo būdas. Šis būdas bus diegiamas palaipsniui siekiant, kad nuo m. Pagal naująjį Aukcionų reglamentą plg.

Tačiau neatmetama galimybė, kad, surinkus daugiau su trečiuoju prekybos laikotarpiu vykdysimais aukcionais susijusių įrodymų, į asmenų, galinčių teikti paraišką dalyvauti aukcione, sąrašą bus įtraukta ir kitų kategorijų dalyvių.

Duomenų prieinamumas ir rinkos skaidrumas Skaidrioje rinkoje jos dalyviams lengviau priimti pagrįstus spendimus dėl prekybos. Dėl to taip pat padidėja jų pasitikėjimas tos rinkos vientisumu ir veiksmingumu. Be to, skaidrumas yra viena iš pagrindinių kovos su įvairiais nusižengimais rinkoje priemonių. Todėl svarbu įvertinti, ar šiuo metu Europos anglies dioksido rinkoje duomenys yra prieinami.

Prekybos taisyklės Alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis. Investicinės įmonės parengia, įgyvendina ir taiko tinkamus susitarimus, Jų dalis bendrame kredito portfelyje augo visose Baltijos šalyse.

Paprastai skiriami sandorių ir pagrindiniai duomenys, taip pat viešai skelbiami ir tik reguliavimo institucijoms teikiami duomenys. Biržose ir kitose organizuotos prekybos vietose rinkos dalyviams tikruoju laiku teikiama anoniminė informacija apie siūlomas kainas, pasiūlymus, sandorius ir uždarymo kainas. Po kelių minučių tokią informaciją gali gauti ir plačiosios visuomenės atstovai.

Ne biržos sandorių duomenys kitiems rinkos dalyviams iš principo neteikiami. Tačiau keletas rinkos analitikų ir finansų naujienų agentūrų visuomenei skelbia ir parduoda prekybos duomenis, įskaitant dienos informaciją apie ne biržos sandorių, kurių tarpuskaita įvykdyta biržose, apimtį ir neatidėliotinų, ir išankstinių sandorių. Aktualiausi pagrindiniai duomenys susiję su maždaug 11 įrenginių, kuriems pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą taikomas įpareigojimas atsisakyti tiek apyvartinių taršos leidimų, kiek išmetė šiltnamio efektą sukeliančių dujų, patikrintu išmestų teršalų kiekiu.

Bendrijos nepriklausomame sandorių žurnale[10] pateikiami visų į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtrauktų įrenginių metiniai nepriklausomai patikrinto išmestų alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis kiekio duomenys.

Pagal įrenginių išmestų teršalų kiekį rinkoje nustatoma paklausa, todėl nuo tos informacijos labai priklauso kaina.

  • Grupės valdoma akcijų dalis.
  • 13ea - alternatyvios prekybos bitkoinas viršų kripto prekyba
  • 1S () Dėl Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo patvirtinimo

Pagal persvarstytą Registrų reglamentą Komisija kiekvieno įrenginio praėjusių kalendorinių metų patikrinto išmestų teršalų kiekio duomenis viešai pateikia balandžio 1 d. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje palaipsniui diegiant aukcionus kaip pagrindinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo būdą, tokia informacija apie nemokamus alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis taršos leidimus ilgainiui bus vis mažiau svarbi.

Laikydamasi bendrosios tvarkos ir nediskriminavimo principo, Komisija taip pat atskleidžia kitą susijusią informaciją pvz. Be to, pagal Aukcionų reglamentą plg. Būtent tai nurodoma ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvos 12 straipsnio 1a dalyje; tam taip pat bus skiriama daugiausiai dėmesio toliau šiame komunikate. Tačiau siekiant užtikrinti pakankamą anglies dioksido rinkos vientisumo apsaugą, Komisijos manymu, nusižengimų rinkoje ir piktnaudžiavimo rinka problemas reikia vertinti alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis.

Rinkai tampant brandesne, reikės nustatyti apsaugos priemonių, kuriomis būtų apsaugota visa Europos anglies dioksido rinka ir kurios padėtų užkirsti kelią ne tik alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka, bet ir kitiems nusižengimams, pavyzdžiui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir kitai nusikalstamai veiklaitaip pat nustatyti tokius nusižengimus ir už juos taikyti sankcijas.

Europos anglies dioksido rinkoje įvykę trys incidentai atskleidė įvairesnių rms prekybos sistema, su kuriais susijusius klausimus būtina spręsti.

Nors pagal Piktnaudžiavimo rinka direktyvą šie incidentai nėra piktnaudžiavimo rinka atvejai, jie tapo paskata Europos anglies dioksido rinką reguliuoti griežčiau. Tai didelė problema, tačiau toks sukčiavimas nėra būdingas tik anglies dioksido rinkai — anksčiau tokių atvejų nustatyta ir kitose rinkose. Spręsdama šią problemą, Komisija glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis, ir m. ES nedelsdama priėmė Registrų reglamento[16] pakeitimus ir taip užkirto kelią tokiam pakartotiniam PTMV naudojimuio jei iškiltų naujų pavojų, Komisija nedvejodama vėl sparčiai imtųsi priemonių.

Esama ir nemažai kitų klausimų, kurie nesusiję su piktnaudžiavimu rinka ar sukčiavimu, tačiau juos išaiškinus būtų galima padidinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis ir bendrą veiksmingumą. Vienas iš tokių klausimų yra apyvartinių taršos leidimų darnieji apskaitos standartai [17]. Po nepavykusio bandymo m.

Tarptautinių apskaitos standartų valdyba kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų Finansų apskaitos standartų valdyba ėmėsi bendro projekto, kad parengtų išsamias comprar tron crypto taršos leidimų apskaitos gaires[18]. Komisija ragina Tarptautinių apskaitos standartų valdybą ir Finansų apskaitos standartų valdybą kuo greičiau atlikti šį darbą, kad būtų galima svarstyti, ar sukurtus standartus priimti ES lygmeniu.

Vadovaudamasi direktyva, Komisija turi stebėti, kaip veikia anglies dioksido rinka, ir pateikti metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje turi būti aprašoma, kaip vykdomi aukcionai, ir nurodomas produktų, kuriais prekiauta rinkoje, likvidumas ir apimtys.

Jei Komisija turi įrodymų, kad anglies dioksido rinka tinkamai neveikia, ji Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą ir atitinkamą pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuriuo siekiama padidinti anglies dioksido rinkos skaidrumą ir pagerinti jos veikimą. Finansų tarpininkai ir elektros energijos gamybos įmonės alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis pagrindiniai Europos anglies dioksido rinkos dalyviai, todėl nagrinėjant rinkos priežiūros lygį reikia atsižvelgti ir į finansų, ir į energijos rinkų teisės aktus.

Be to, pagal Aukcionų reglamentą nustatyta sistema, kuria siekiama užtikrinti apyvartinių taršos leidimų aukcionų vientisumą ir skaidrumą.

June 7, Prekiausime sistema Geriausias dvejetainių parinkčių rodiklis nemokamas Kaip daryti dvejetainius pasirinkimo sandorius, dabar rodikliai Kiti naudingi straipsniai Automatiniai dvejetainiai prekybos signalai. Astravo atominė elektrinė vėl įjungta į Alternatyvių prekybos sistemų sąrašas Lietuviai, galvojantys apie ateitį, nebepasitiki vien centralizuotu šildymu, todėl ieško įvairių alternatyvų. Üçgen Formasyonları. Taip pat žiūrėkite.

Finansų rinkų teisės aktai Finansų rinkų teisės aktai su anglies dioksido rinka susiję tiek, kiek prekiaujant pastarojoje rinkoje naudojamasi finansinėmis priemonėmis, prekybą vykdo įgalioti finansų tarpininkai arba ji vykdoma naudojantis pagal finansų rinkos taisykles organizuojamomis ir prižiūrimomis prekybos vietomis ir arba infrastruktūra.

Dėl anglies dioksido rinkos produktų, prekybos vietų ir dalyvių įvairovės finansų rinkų taisyklės skirtingiems rinkos segmentams taikomos skirtingai.

Tačiau galima pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų, kaip šiuo metu finansų rinkų teisės aktais reguliuojamas anglies dioksido rinkų veikimas. Pirma, apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios atitinka Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje pateiktą finansinės priemonės apibrėžtį, taikoma minėtoji direktyva. Piktnaudžiavimo rinka direktyva taikoma tada, kai finansine priemone leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba pateiktas prašymas leisti ja prekiauti tokioje rinkoje.

binarinio opciono nepastovumo kaina

Todėl apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, taikomi Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje nustatyti prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka draudimai.

Valstybių narių finansų reguliavimo institucijos privalo tas rinkas nuolat prižiūrėti ir prireikus gali imtis kovoti su piktnaudžiavimu rinka skirtų vykdymo užtikrinimo priemonių.

EUR-Lex - DC - LT

Antra, jei apyvartinių alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis leidimų išvestinės finansinės priemonės atitinka tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, jomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemojejoms taikoma Finansinių priemonių rinkų direktyva [19].

Todėl su tokiomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusias investicines paslaugas teikiantys finansų tarpininkai pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą turi gauti leidimą, taip pat juos nuolat prižiūri finansų reguliavimo institucijos.

Be to, jų veikla turi atitikti tam tikrus veiklos dvejetainių parinkčių rinkos atskaitomybės reikalavimus pvz.

Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Finansų maklerio įmonės licenciją turinti bendrovė vadinama finansų maklerio įmone. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma rinkos operatoriui, administruojančiam daugiašalę prekybos sistemą arba organizuotos prekybos sistemą ir neketinančiam teikti kitų investicinių paslaugų.

Kai kurios biržos, kuriose prekiaujama apyvartiniais taršos leidimais, PTMV ir TMV, yra reguliuojamos rinkos, kai kurios — daugiašalės prekybos sistemos. Kitos neatidėliotinų sandorių produktų prekybos vietos reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu arba laikantis savireguliavimo principo.

Šiuo metu Piktnaudžiavimo rinka direktyva ir Finansinių priemonių rinkų direktyva nuodugniai peržiūrimos ir numatoma, kad m. Komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų. Šių peržiūrų rezultatai dar nežinomi, tačiau vienas iš bendrųjų Piktnaudžiavimo rinka direktyvos peržiūros tikslų — išplėsti tos direktyvos taikymo sritį, kad būtų atsižvelgta į finansų rinkų techninius ir reguliavimo pokyčius ir kad būtų pradėta su piktnaudžiavimu rinka susijusias taisykles taikyti naujų rūšių prekybos vietoms ir finansinėms priemonėms, kurioms minėtoji direktyva šiuo metu netaikoma.

partijos dydžio akcijų pasirinkimo sandoriai

Atliekant Piktnaudžiavimo rinka direktyvos peržiūrą, taip pat bus svarstoma, kaip padidinti vykdymo užtikrinimo ir priežiūros koordinavimo veiksmingumą, ir pabrėžiama didelė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos reikšmė. Atliekant peržiūrą, taip pat bus siekiama padidinti išvestinių finansinių priemonių rinkų, įskaitant prekių išvestinių finansinių priemonių ir susijusių neatidėliotinų sandorių rinkas, skaidrumą, sustiprinti jų priežiūrą ir padidinti vientisumą.

Peržiūrėdama Finansinių priemonių rinkų direktyvą, Komisija siekia, inter aliapatobulinti priežiūros ir skaidrumo didinimo priemones ir taip užtikrinti, kad prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos būtų veiksmingos siekiant apsidrausti nuo rizikos ir nustatyti kainą. Gali būti svarstomi ir tiksliniai patobulinimai, susiję su investuotojų informavimo ir apsaugos poreikiais, kuriuos tenkina finansų tarpininkai. Bet kokios tų sričių teisinės priemonės, kurias galbūt pasiūlys Komisija, neabejotinai turės įtakos anglies dioksido rinkos reguliavimui ir investuotojų apsaugai toje rinkoje.

Trečia, kituose konkrečiuose anglies dioksido rinkos segmentuose gali būti pradėtos taikyti kelios naujos finansų rinkų priemonės. Visų pirma m.

Post navigation

Komisija priėmė Reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių akcijų pasirinkimo sandorių duomenų analizė sandorių duomenų saugyklų pasiūlymą[20]. Tuo reglamentu pirmiausia numatoma nustatyti įpareigojimą teikti ataskaitas apie ne biržos išvestines finansines priemones, įpareigojimą atlikti tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą dėl to sprendimą priima Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijataip pat įdiegti sandorio šalies kredito rizikos ir su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitą atlieka dvi šalys, susijusios veiklos rizikos mažinimo priemones.

Šie specialūs įpareigojimai būtų taikomi anglies dioksido rinkos dalyviams, kurie užsiima su apyvartiniais taršos leidimais susijusių ne biržos išvestinių finansinių priemonių prekyba, nebent jiems būtų taikoma viena iš nedaugelio išimčių, pagal reglamento projektą numatytų ne finansų įmonėms.

Aukcionų reglamentas Aukcionų reglamente[21] nustatoma trečiuoju prekybos laikotarpiu rengsimų apyvartinių taršos leidimų aukcionų reguliavimo sistema. Reglamentu anglies dioksido rinkoje veiksmingai išplėsta Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje ir Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nustatytų taisyklių taikymo sritis, nes minėtame reglamente reikalaujama, kad aukcionų platformos ir finansų tarpininkai laikytųsi daugiausia tų pačių reikalavimų net jei vykdo veiklą ne tipinėmis antrinės rinkos sąlygomis ir jei jų veikla gali būti susijusi su apyvartiniais taršos leidimais, kurie neatitinka finansinės priemonės apibrėžties vienas iš produktų, kurie gali būti parduodami aukcione, yra dviejų dienų neatidėliotinas sandoris.

Pagal Aukcionų reglamentą tam tikros Kovos su pinigų plovimu direktyvoje nustatytos priemonės bus taikomos ir aukciono proceso dalyviams.

Visų pirma reglamentu aukcionų platformoms, inter alianustatomi įpareigojimai pranešti priežiūros alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis apie nustatytus ar įtariamus piktnaudžiavimo rinka, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitos nusikalstamos veiklos atvejus.

  1. Shiba inu coin news today youtube
  2. Молодые октопауки должны определить приемлемость той или иной возможной реакции.

Įvairūs šios sistemos elementai bus pakartotinai įvertinti Komisijai toliau vykdant su anglies dioksido rinkos priežiūra susijusią veiklą. Energijos rinkų teisės aktai m. Komisija priėmė pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuris grindžiamas Trečiuoju energijos rinkos liberalizavimo dokumentų rinkiniu ir kuriame sprendžiami Europos didmeninių energijos rinkų skaidrumo ir vientisumo klausimai.

Reglamento dėl dog coinmarketcap rinkos vientisumo ir skaidrumo projekte[22] draudžiamas piktnaudžiavimas rinka prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka didmeninėse elektros energijos ir susijusių produktų, taip pat gamtinių dujų ir susijusių produktų rinkose.

Reglamente dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo nustatytos priemonės atitinka Piktnaudžiavimo rinka direktyvą ir netaikomos finansinėms priemonėms, kurioms jau taikoma pastaroji direktyva. Nors ši sistema tiesiogiai netaikoma jokiai anglies dioksido rinkos daliai, ji yra aktuali, nes taikoma rinkai, kuri yra glaudžiai susijusi su prekyba anglies dioksidu, todėl šios sistemos įdiegimas tam tikrų subjektų, kurie dalyvauja ir energijos, ir anglies dioksido rinkose, bendram elgesiui rinkoje gali turėti drausminamąjį poveikį.

Anglies dioksido rinkoje gerokai padidėjo likvidumas, tarpininkų dalyvavimas ES mastu ir skaidrumas, o dėl to kai kitos sąlygos vienodos sumažėjo piktnaudžiavimo rinka rizika, palyginti, pavyzdžiui, su kai kuriomis prekių rinkomis. Tai, alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis atsirado klimato kaitos biržų ir ne biržos sandorių rinka, taip pat aktyvus finansų tarpininkų ir atitikties užtikrinimo vienetų pirkėjų dalyvavimas rodo, kad Europos anglies dioksido rinka tapo gerokai brandesnė.

Didesnė anglies dioksido rinkos dalis jau yra reguliuojama. Tiek, kiek apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinkai taikomi finansų rinkų teisės aktai, joje taip pat naudojamasi įprastinėmis apsaugos ir priežiūros priemonėmis, kurios taikomos ir bet kuriai kitai prekių išvestinių finansinių priemonių rinkai.

Neatidėliotini apyvartinių taršos leidimų prekybos sandoriai Europos lygmeniu šiuo metu nereguliuojami. Kelios valstybės narės pačios nusprendė prekybai finansinėmis priemonėmis galiojančias taisykles taikyti ir tokiems apyvartiniams taršos leidimams, kai jais prekiaujama jų jurisdikcijai priklausančiose neatidėliotinų sandorių rinkose[23].

Vienam iš pagrindinių būsimų pirminės rinkos segmentų — aukcionams — bus visapusiškai taikoma Aukcionų reglamente nustatyta rinkos priežiūros tvarkanepaisant to, ar aukcione parduodamas produktas atitinka finansinės priemonės apibrėžtį.

Dėl to anglies dioksido rinkoje dar labiau sumažės nusižengimų rizika. Tolesni veiksmai 5. Tolydus anglies dioksido rinkos augimas ir jos gebėjimas siųsti neiškraipytus anglies dioksido kainos signalus iš dalies priklauso nuo galimybių toje rinkoje veiksmingai spręsti piktnaudžiavimo rinka ir kitų nusižengimų rizikos klausimus. Kad itin išsamiai išnagrinėtų anglies dioksido rinkos struktūrą ir dabartinį rinkos priežiūros lygį, Komisija imsis nuodugnaus tyrimo ir pradės konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis.

Tyrime bus nagrinėjamas ne vien piktnaudžiavimas rinka siaurąja reikšme, bet ir apskritai aukcionų ir prekybos Europos anglies dioksido rinkoje vientisumas, įskaitant priežiūros aspektus. Komisija apsvarstys, kokį poveikį anglies dioksido rinkai turės finansų teisės aktų persvarstymas ir energijos rinkos teisės aktų nustatymas. Su Europos anglies dioksido rinka susijusius trūkumus numatoma šalinti taikant dvi sistemas, taigi būtina užtikrinti, kad tie režimai alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis visos tinkamos priemonės, kurių dar gali reikėti imtis anglies dioksido rinkoje, būtų kuo geriau suderintos.

Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys galimybę Europos anglies dioksido rinkai pradėti taikyti finansų rinkų teisės aktus, pvz. Bus išnagrinėta ir galimybė ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikalavimų atitikties užtikrinimo vienetus įtraukti į finansinių priemonių apibrėžtį, o ypatingas keturi strategijos kūrimo variantai bus skiriamas tokio požiūrio tinkamumui ir proporcingumui.

Taip pat bus ištyrinėta alternatyvi galimybė neatidėliotiniems sandoriams dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikalavimų atitikties užtikrinimo vienetų — kaip priemonėms per se — taikyti taisykles, nustatytas Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje ir arba Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, taip pat bet kuriame kitame finansų rinkų teisės akte, alternatyvios prekybos sistemos rinkos dalis yra būtinas siekiant užtikrinti anglies dioksido rinkos veiksmingumą ir vientisumą, pavyzdžiui, Kovos su pinigų plovimu direktyvoje[25], Atsiskaitymo baigtinumo direktyvoje[26] arba Finansinio įkaito direktyvoje[27].

Galbūt jus domina